Historie souboru

Mollova sbírka je zažitým názvem pro atlas shromážděný ve 40. a 50. letech 18. století německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem. Soubor zahrnuje v souladu s dobovým pojetím atlasu jak grafická vyobrazení měst a krajiny, tak jejich generalizovaná schematická znázornění - mapy. Na objednávku majitele je potom doplněn řadou kresebných znázornění důlních děl a antických památek.

O dílo, které se počátkem 19. století dostalo sbírek Františkova (později Moravského zemského) muzea, po celá desetiletí téměř nikdo neprojevoval zájem. Pozornosti se mu dostalo až v polovině 20. století, kdy byl vypracován první tištěný katalog, na přelomu tisíciletí byla provedena nová rekatalogizace, která dílo zpřístupnila formou elektronické databázi a následně došlo i jeho kompletní digitalizaci.

Svým rozsahem (12 000 kusů) se Mollova sbírka řadí mezi několik málo velkých historických mapových sbírek ve střední Evropě, které se dochovaly v téměř původním stavu až do součanosti. Zcela ojedinělé jsou potom původní mnohasvazkové rukopisné katalogy, vytvořené v době vzniku sbírky. Jejich charakter je nejen evidenční, obsahují i řadu údajů o vzniku a obsahu jednotlivých map - jedná se v mnoha případech o první práce z dějin kartografie pro daná území.